ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει επιλεγμένα έντυπα και εργασίες επιστημονικών περιοδικών που αναφέρονται  στην ψυχική υγεία ανήλικων προσφύγων και μεταναστών.
Στόχος είναι να συμβάλλει τόσο στην ενημέρωση του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας, όσο και στην επιμόρφωση όσων στηρίζουν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

To UASC-4-PSYCH χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 16340)