ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ, επικοινωνήστε με την επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Δανάη Παπαδάτου, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

To UASC-4-PSYCH χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 16340)