Ο στόχος

Στόχος της παρούσας έρευνας, είναι να διερευνήσει σε βάθος τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες και υπηρεσίες που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους που διαμένουν σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης, ούτως ώστε πρώτον, να αναπτύξει ένα ερμηνευτικό μοντέλο που αναδεικνύει τους παράγοντες και τις διεργασίες που εμπλέκονται στην διαμόρφωση, παροχή και αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους, και δεύτερον, να διατυπώσει ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για (i) το σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, (ii) την αξιολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών και (iii) την υποστήριξη των εργαζομένων στο πεδίο από τον φορέα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σύνοψη ευρημάτων 1ης & 2ης
φάσης της έρευνας

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η μελέτη περιλαμβάνει 4 φάσεις. H 1η και η 2η φάση έχουν ολοκληρωθεί και αυτό το διάστημα υλοποιείται η 3η και η 4η φάση της μελέτης μας και παράλληλα πραγματοποιούνται οι δύο μεταδιδακτορικές μελέτες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην 3η φάση της έρευνάς μας συνεργαζόμαστε με τον ΔΟΜ και 11 ΜΚΟ που λειτουργούν δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και 11 υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά/εφήβους και παιδοψυχιατρικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της χώρας στις οποίες παραπέμπονται ΑΑ.

Eάν είναι να φτιάξουμε έναν πλούσιο πολιτισμό, γεμάτο με πολλές και διαφορετικές αξίες, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ολόκληρη την γκάμα των ανθρώπινων δυνατοτήτων και να υφάνουμε έτσι ένα κοινωνικό ιστό λιγότερο αυθαίρετο, όπου κάθε μοναδικό ανθρώπινο χάρισμα θάχει τη θέση που του αρμόζει.

-Margaret Mead

Τα νέα μας

To UASC-4-PSYCH χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 16340)