Ο στόχος

Στόχος της παρούσας έρευνας, είναι να διερευνήσει σε βάθος τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες και υπηρεσίες που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους που διαμένουν σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης, ούτως ώστε πρώτον, να αναπτύξει ένα ερμηνευτικό μοντέλο που αναδεικνύει τους παράγοντες και τις διεργασίες που εμπλέκονται στην διαμόρφωση, παροχή και αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους, και δεύτερον, να διατυπώσει ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για (i) το σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, (ii) την αξιολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών και (iii) την υποστήριξη των εργαζομένων στο πεδίο από τον φορέα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σύνοψη ευρημάτων 1ης φάσης
της έρευνας

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η μελέτη περιλαμβάνει 4 φάσεις. Ολοκληρώθηκε η 1η φάση και αυτό το διάστημα διεξάγεται η 2η φάση μέσω της συλλογής δεδομένων με τη χρήση ομάδων εστιασμένης συζήτησης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στη 2η φάση της έρευνάς μας συνεργαζόμαστε με τον ΔΟΜ και 11 ΜΚΟ που λειτουργούν δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και 11 υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά/εφήβους και παιδοψυχιατρικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της χώρας στις οποίες παραπέμπονται ΑΑ.

Eάν είναι να φτιάξουμε έναν πλούσιο πολιτισμό, γεμάτο με πολλές και διαφορετικές αξίες, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ολόκληρη την γκάμα των ανθρώπινων δυνατοτήτων και να υφάνουμε έτσι ένα κοινωνικό ιστό λιγότερο αυθαίρετο, όπου κάθε μοναδικό ανθρώπινο χάρισμα θάχει τη θέση που του αρμόζει.

-Margaret Mead

Τα νέα μας

To UASC-4-PSYCH χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 16340)