ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 1η Φάση

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 1η Φάση

Παρασκευή 27.11.2020

Η μελέτη περιλαμβάνει 4 φάσεις. Αυτό το διάστημα ολοκληρώνουμε την 1η Φάση αναλύοντας τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει απ’ όλη τη χώρα. Ο στόχος της 1ης φάσης είναι να χαρτογραφήσει:

  1. τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες και ψυχικής υγείας των ασυνόδευτων ανηλίκων (Α.Α.) που φιλοξενούνται σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης
  1. τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης που παρέχονται σε Α.Α. που φιλοξενούνται σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης
  2. τις καλές πρακτικές, τα κενά και τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης

Mια ταχεία εκτίμηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών και διαθέσιμων υπηρεσιών υλοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου και Οκτωβρίου 2020. Tο εργαλείο 4-W που προτείνεται από την IASC (2007) χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει Ποιος είναι Που, Πότε, κάνοντας Τιγια να καλύψει τις ανάγκες των Α.Α. προσφύγων στην Ελλάδα. Tο εργαλείο διευρύνθηκε ούτως ώστε να αξιολογήσει και το Πώς οι αντιλήψεις αυτών που υποστηρίζουν ασυνόδευτους, συγκλίνουν ή αποκλίνουν σχετικά με τις ανάγκες, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ψυχοκοινωνικής στήριξης και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Πέντε ερευνητικά ερωτήματα καθοδήγησαν την ταχεία αυτή αξιολόγηση:

  1. Ποιες είναι οι αντιλαμβανόμενεςπροκλήσεις και ανάγκες ψυχικής υγείας των Α.Α. που ζουν σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης;
  2. Πώς αυτές οι προκλήσεις και ανάγκες αντιμετωπίζονται, πότε και από ποιον;
  3. Ποια είναι τα αντιλαμβανόμενα κενά, εμπόδια στην παροχή ψυχοκοι-νωνικών στήριξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους Α.Α. πρόσφυγες;
  4. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές στην παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας για Α.Α.
  5. Πώς οι αντιλήψεις των συντονιστών των δομών, των εργαζομένων στο πεδίο και των διευθυντών των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας συγκλίνουν ή διαφέρουν όσον αφορά τις ανάγκες και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Υιοθετήσαμε ένα διερευνητικό, κατ’εξοχήν ποσοτικό ερευνητικό σχεδιασμό για να εντοπίσουμε τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις των Α.Α. και τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως γίνονται αντιληπτές από τους συντονιστές των δομών, τους εργαζόμενους στο πεδίο οι οποίοι παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας της κοινότητας στους οποίους παραπέμπονται oι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Το σχέδιο της έρευνας περιλαμβάνει επίσης ένα συμπληρωματικό ποιοτικό σκέλος με στόχο να εξάγει επιπλέον στοιχεία.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Υιοθετήθηκε μια προσέγγιση σκόπιμης δειγματοληψίας.  Το δείγμα περιελάμβανε όλες (α) τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν δομές μακροχρόνιας διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Ελλάδα, και (β) όλες τις κοινοτικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και παιδοψυχιατρικές κλινικές στις οποίες παραπέμπονται οι Α.Α., όταν προκύπτουν θέματα ψυχικής υγείας.

16 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν δομές και διαμερίσματα αυτόνομης διαβίωσης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν. Μόνο μία αρνήθηκε να συμμετάσχει (ποσοστό ανταπόκρισης 93,75%).  13 κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους και παιδοψυχιατρικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της χώρας εντοπίστηκαν ως φορρείς παραπομπής από τους εργαζόμενους. Οι υπηρεσίες αυτές προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και όλες ανταποκρίθηκαν θετικά  (ποσοστό ανταπόκρισης 100%).

Τρείς ομάδες συμμετεχόντων προσκλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

Ομάδα 1. N=45 Συντονιστές Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (Σ-Δο). 

Οι συντονιστές έχουν ένα διοικητικό ρόλο και είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία των δομών ή πολλών διαμερισμάτων αυτόνομης διαβίωσης. Συνεργάζονται με τη διοίκηση των ΜΚΟ καθώς και με την ομάδα των εργαζομένων στο πεδίο οι οποίοι αναλαμβάνουν τη φροντίδα και τη στήριξη των Α.Α.

Ποσοστό απαντητικότητας Σ-Δο: 75,56%

Ομάδα 2. N=40 Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας των Δομών (Ψ/Κ-Δο).

Οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί ανήκουν στην ομάδα φροντίδας των Α.Α. που ζουν στις δομές και τα διαμερίσματα αυτόνομης διαβίωσης. Καθώς κάθε ομάδα συχνά έχει περισσότερους από ένα ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, προσκαλέσαμε να συμμετάσχει στην έρευνα, τον επαγγελματία με τη μεγαλύτερη εμπειρία στην παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους Α.Α.

Ποσοστό απαντητικότητας Ψ/Κ-Δο: 68,29%

Ομάδα 3. N=17 Διευθυντές Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ή Παιδοψυχιατρικές Κλινικές (Δ-ΚΨΥ). Αναλαμβάνουν διοικητικές και κλινικές ευθύνες και εποπτεύουν την ομάδα φροντίδας ψυχικής υγείας μιας κοινοτικής υπηρεσίας ψυχικής υγείας ή μιας παιδοψυχιατρικής κλινικής δημοσίου νοσοκομείου στο οποίο παραπέμπονται ή νοσηλεύονται Α.Α. με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ποσοστό απαντητικότητας Δ-ΚΨΥ: 94,12%

Αποτελέσματα

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης (Φάση 1).